Årsmøte 2016

Tid: Mandag 1. februar 2016, kl. 19:00.
Sted: Asplan Viak, Moerveien 5, 1430 Ås

Program

01. Godkjenne stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden
02. Valg av møteleder, sekretær/referent og 2 til å underskriver protokollen
03. Styrets beretning
04. Årsmeldingen
05. Regnskap
06. Innkomne saker til årsmøtet
        1. Padletennisanlegg
        2. Omarbeiding av klubbens vedtekter i henhold til NIFs lovnorm
07. Kontingent og budsjett
08. Valg

Eventuelt

Velkommen!

Sakspapirer:
Årsmøte 2016
Vedlegg NIFs lovnorm
Vedlegg Ønske om Padeltennisanlegg
Vedlegg Tilbud Padeltennisanlegg